Intranet
member area

Legal Framework

Bulgarian Legal Framework:

Закон за малките и средни предприятия

Търговски закон

Закон за търговския регистър

Закон за счетоводството

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за местните данъци и такси

Кодекс за социалното осигуряване

Закон за държавните помощи

Закон за задълженията и договорите

Закон за външната търговия

Закон за авторското право и сродните му права

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели

Закон за марките и географските означения

Закон за защита на конкуренцията

Закон за насърчаване на инвестициите

Eu Legal Framework:

Регламент (ЕО) № 1998/2006 на ЕК от 15.12.2006 относно прилагане на чл.87 и 88 от Договора към минималната помощ